SripalangGroup walkrally 2018

           กิจกรรม ศรีพลังกรุ๊ปวอล์คแรลลี่ 2018 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯและพนักงานในเครือ มีทักษะในการสื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกัน
ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน ช่วยให้พนักงานเกิดการผ่อนคลายจากการทำงานและร่วมกันทำกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ซึ่งจัดขั้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ผ่านมาซึ่งทั้งนี้มีพนักงานร่วมกิจกรรมมากกว่า50คน
Visitors: 290,812