กิจกรรม Sripalang Group walk rally 2018

ในวันที่วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัดและบริษัทฯในเคือศรีพลัง ได้มีการจัดกิจกรรม SripalangGroup walk rally 2018 ขึ้น ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี สร้างความสนุกสนานให้แก่พนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมเวร์ค สร้างแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาองค์กร และเพื่อเพิ่มความสามารถให้พนักงานในการให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นไป 

Visitors: 290,811