โครงการ ศรีพลังแบ่งปันเพื่อสังคม ประจำปี2561

กลุ่มศรีพลัง จัดโครงการ "ศรีพลังแบ่งปันเพื่อสังคม" มอบอุปกรณ์ชุดนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้แก่

                                                           1.โรงเรียนบ้านนาซำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

2.โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

4.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Visitors: 290,812