กลุ่มศรีพลัง จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับพนักงานทุกคนในเครือศรีพลัง ประจำปี2565

                กลุ่มศรีพลัง และบริษัทฯในเครือศรีพลัง ได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญด้านสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก มุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยเป็นผู้ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานโดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมและสวัสดิการให้แก่พนักงาน 

Visitors: 304,956